استخر

استخر، سونای بخار ، حوضچه‌ی آب سرد، اتاق رختکن دارای کمدهای مجزا و سالن ورزشی مجتمع در طبقه‌ی منفی دوم واقع شده‌اند.
آب استخر پیش‌تر در قسمت موتورخانه تصفیه می‌شود. این تصفیه شامل دو مرحله‌ی فیزیکی توسط فیلترهای شنی، و سپس به صورت شیمیایی با استفاده از اشعه‌ی UV و تزریق گاز اوزون انجام می‌شود.